zippy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zippy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zippy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zippy.

Từ điển Anh Việt

  • zippy

    * tính từ

    hăng hái, nhiệt tình

Từ điển Anh Anh - Wordnet