bouncy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bouncy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bouncy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bouncy.

Từ điển Anh Việt

 • bouncy

  * tính từ

  (nói về quả bóng) có khả năng nẩy, nẩy tốt

  hoạt bát, bặt thiệp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bouncy

  elastic; rebounds readily

  clean bouncy hair

  a lively tennis ball

  as resilient as seasoned hickory

  springy turf

  Synonyms: live, lively, resilient, springy

  Similar:

  bouncing: marked by lively action

  a bouncing gait

  bouncy tunes

  the peppy and interesting talk

  a spirited dance

  Synonyms: peppy, spirited, zippy