zip/zip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zip/zip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zip/zip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zip/zip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • zip/zip

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    định dạng ZIP