zippered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zippered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zippered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zippered.

Từ điển Anh Việt

  • zippered

    * tính từ

    có khoá kéo; có phéc-mơ-tuya