zip gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zip gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zip gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zip gun.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • zip gun

    a crude homemade pistol

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).