unzip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unzip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unzip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unzip.

Từ điển Anh Việt

 • unzip

  * ngoại động từ

  mở khoá kéo, mở phécmơtuya

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unzip

  open the zipper of

  unzip the bag

  Antonyms: zip up