weir skimmer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weir skimmer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weir skimmer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weir skimmer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weir skimmer

    * kỹ thuật

    môi trường:

    thìa vớt váng đập (tràn)