weir gate operating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weir gate operating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weir gate operating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weir gate operating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weir gate operating

    * kỹ thuật

    đê quai thi công

    xây dựng:

    đập chắn thi công