weed tolerance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weed tolerance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weed tolerance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weed tolerance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weed tolerance

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    độ chính xác loại trừ