weeds nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weeds nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weeds giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weeds.

Từ điển Anh Việt

  • weeds

    /wi:dz/

    * danh từ số nhiều

    quần áo đại tang (của người đàn bà goá) ((thường) widow's weeds)

Từ điển Anh Anh - Wordnet