weed hook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weed hook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weed hook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weed hook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • weed hook

    * kinh tế

    móc lấy rong râu