weedgrown nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weedgrown nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weedgrown giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weedgrown.

Từ điển Anh Việt

  • weedgrown

    * tính từ

    mọc đầy cỏ dại