washer stoner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washer stoner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washer stoner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washer stoner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • washer stoner

    * kinh tế

    máy rửa và tách đá