washer motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washer motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washer motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washer motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • washer motor

    * kỹ thuật

    ô tô:

    mô tơ bơm rửa kính