washerwoman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washerwoman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washerwoman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washerwoman.

Từ điển Anh Việt

  • washerwoman

    /'wɔʃə'wumən/ (washwoman) /'wɔʃ,wumən/

    * danh từ

    chị thợ giặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet