washer interconnection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washer interconnection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washer interconnection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washer interconnection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • washer interconnection

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự liên kết (bằng) vòng đệm