washer fluid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washer fluid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washer fluid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washer fluid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • washer fluid

    * kỹ thuật

    ô tô:

    chất lỏng rửa kính xe

    nước rửa kiếng