washer loading station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

washer loading station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm washer loading station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của washer loading station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • washer loading station

    * kinh tế

    trạm vận chuyển máy rửa chai