waiting for key-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waiting for key-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waiting for key-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waiting for key-in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waiting for key-in

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chờ phím được nhấn