waiting-lady nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waiting-lady nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waiting-lady giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waiting-lady.

Từ điển Anh Việt

  • waiting-lady

    * danh từ

    thị nữ; nữ quan