waiting-hall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waiting-hall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waiting-hall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waiting-hall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waiting-hall

    * kỹ thuật

    phòng đợi nhà chờ