waiting-list nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waiting-list nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waiting-list giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waiting-list.

Từ điển Anh Việt

  • waiting-list

    * danh từ

    danh sách chờ đợi