turkish capital nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turkish capital nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turkish capital giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turkish capital.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turkish capital

    Similar:

    ankara: the capital of Turkey; located in west-central Turkey; it was formerly known as Angora and is the home of Angora goats

    Synonyms: capital of Turkey, Angora

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).