turkish tobacco nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turkish tobacco nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turkish tobacco giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turkish tobacco.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turkish tobacco

    a dark aromatic tobacco of eastern Europe that is used in cigarettes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).