turkish coffee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turkish coffee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turkish coffee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turkish coffee.

Từ điển Anh Việt

  • turkish coffee

    * danh từ

    (Turkish coffee) kiểu cà phê đen pha rất đặc thường rất ngọt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turkish coffee

    a drink made from pulverized coffee beans; usually sweetened