turkish boxwood nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turkish boxwood nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turkish boxwood giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turkish boxwood.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turkish boxwood

    Similar:

    boxwood: very hard tough close-grained light yellow wood of the box (particularly the common box); used in delicate woodwork: musical instruments and inlays and engraving blocks

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).