turkish delight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turkish delight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turkish delight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turkish delight.

Từ điển Anh Việt

  • turkish delight

    * danh từ

    (Turkish delight) kẹo gôm (loại kẹo gồm những miếng gelatin tẩm hương vị, bên ngoài rắc đường bột)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turkish delight

    a jellied candy typically flavored with rose water