turkish towel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

turkish towel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm turkish towel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của turkish towel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • turkish towel

    a bath towel with rough loose pile

    Synonyms: terry towel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).