angora nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angora nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angora giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angora.

Từ điển Anh Việt

 • angora

  /æɳ'gɔ:rə/ (angola) /æɳ'goulə/

  * danh từ

  mèo angora ((cũng) angora cat)

  dê angora ((cũng) angora goast)

  thỏ angora ((cũng) angora rabbit)

  lông len thỏ angora; lông len dê angora

  hàng angora (dệt bằng lông len dê angora)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • angora

  a domestic breed of goat raised for its long silky hair which is the true mohair

  Synonyms: Angora goat

  domestic breed of rabbit with long white silky hair

  Synonyms: Angora rabbit

  a long-haired breed of cat similar to the Persian cat

  Synonyms: Angora cat

  Similar:

  ankara: the capital of Turkey; located in west-central Turkey; it was formerly known as Angora and is the home of Angora goats

  Synonyms: Turkish capital, capital of Turkey