travelling time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

travelling time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm travelling time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của travelling time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • travelling time

    * kỹ thuật

    thời gian chạy

    thời gian dịch chuyển