travelling grate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

travelling grate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm travelling grate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của travelling grate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • travelling grate

    * kỹ thuật

    ghi lò di động