travelling block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

travelling block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm travelling block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của travelling block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • travelling block

  * kỹ thuật

  bộ ròng rọc động

  puli di động

  hóa học & vật liệu:

  khối di chuyển