transfer syntax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transfer syntax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transfer syntax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transfer syntax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transfer syntax

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cú pháp truyền