transfer profit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transfer profit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transfer profit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transfer profit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transfer profit

    * kinh tế

    lợi nhuận chuyển khoản