transfer of risk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transfer of risk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transfer of risk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transfer of risk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transfer of risk

    * kinh tế

    di chuyển rủi ro