transfer mechanical impedance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transfer mechanical impedance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transfer mechanical impedance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transfer mechanical impedance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transfer mechanical impedance

    * kỹ thuật

    vật lý:

    trở kháng truyền đạt cơ học