transfer incomes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transfer incomes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transfer incomes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transfer incomes.

Từ điển Anh Việt

  • Transfer incomes

    (Econ) Thu nhập do chuyển nhượng.

    + Thu nhập không thể coi là thanh toán cho dịch vụ hện tại và do vậy không tạo thành một phần của thu nhập quốc dân.