transfer a debt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transfer a debt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transfer a debt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transfer a debt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transfer a debt

    * kinh tế

    chuyển một khoản nợ