toxic psychosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toxic psychosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toxic psychosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toxic psychosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • toxic psychosis

    * kỹ thuật

    y học:

    loạn tâm thần nhiễm độc