toxicity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toxicity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toxicity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toxicity.

Từ điển Anh Việt

 • toxicity

  /tɔk'sisiti/

  * danh từ

  tính độc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • toxicity

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  độ độc

  tính độc

  điện:

  độc tính

  hóa học & vật liệu:

  độc tố

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • toxicity

  the degree to which something is poisonous

  Similar:

  perniciousness: grave harmfulness or deadliness