perniciousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perniciousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perniciousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perniciousness.

Từ điển Anh Việt

 • perniciousness

  /pə:'niʃəsnis/

  * danh từ

  tính độc hại, tính nguy hại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • perniciousness

  grave harmfulness or deadliness

  Synonyms: toxicity