toxicodendron radicans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toxicodendron radicans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toxicodendron radicans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toxicodendron radicans.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • toxicodendron radicans

    Similar:

    poison ivy: climbing plant common in eastern and central United States with ternate leaves and greenish flowers followed by white berries; yields an irritating oil that causes a rash on contact

    Synonyms: markweed, poison mercury, poison oak, Rhus radicans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).