tire rim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tire rim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tire rim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tire rim.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tire rim

    * kỹ thuật

    vành bánh

    vành bánh xe