tire bead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tire bead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tire bead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tire bead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tire bead

    * kỹ thuật

    mép vỏ xe