timber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

timber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm timber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của timber.

Từ điển Anh Việt

 • timber

  /'timbə/

  * danh từ

  gỗ làm nhà, gỗ kiến trúc, gỗ

  rough timber: gỗ mới đốn

  squared timber: gỗ đẽo vuông

  cây gỗ

  to cut down timber: đẵn gỗ

  kèo, xà

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khả năng, đức tính (của một người để làm được việc gì)

  * ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trồng rừng

  cung cấp gỗ

  xây dựng bằng gỗ, làm bằng gỗ

  timbered house: nhà bằng gỗ

  đóng gỗ xung quanh, lát gỗ xung quanh (miệng giếng...)

  * nội động từ

  đốn gỗ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • timber

  * kỹ thuật

  âm sắc

  bằng gỗ

  chống bằng gỗ

  dầm gỗ

  gỗ

  gỗ chống lò

  gỗ làm nhà

  gỗ xây dựng

  gỗ xẻ

  khúc gỗ

  lát gỗ

  rầm gỗ

  rừng

  vật liệu gỗ xẻ

  vì chống

  xây dựng:

  bọc bằng gỗ

  gỗ đẽo

  ốp mặt bằng gỗ

  vật liệu gỗ

  giao thông & vận tải:

  dầm gỗ (đóng tàu)

  gỗ chống

  gỗ đóng tàu

  tà vẹt gỗ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • timber

  a beam made of wood

  a post made of wood

  Similar:

  lumber: the wood of trees cut and prepared for use as building material

  forest: land that is covered with trees and shrubs

  Synonyms: woodland, timberland

  timbre: (music) the distinctive property of a complex sound (a voice or noise or musical sound)

  the timbre of her soprano was rich and lovely

  the muffled tones of the broken bell summoned them to meet

  Synonyms: quality, tone