tentative nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tentative nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tentative giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tentative.

Từ điển Anh Việt

 • tentative

  /'tentətiv/

  * tính từ

  ướm, thử

  tentative offer: lời nói ướm, lời đề nghị

  * danh từ

  sự thử, sự toan làm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tentative

  * kinh tế

  mẫu

  sự thí nghiệm

  sự thử

  thí nghiệm

  thử

  * kỹ thuật

  sự thí nghiệm

  sự thử

  cơ khí & công trình:

  tạm thời (tiêu chuẩn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tentative

  Similar:

  probationary: under terms not final or fully worked out or agreed upon

  probationary employees

  a provisional government

  just a tentative schedule

  Synonyms: provisional, provisionary

  doubtful: unsettled in mind or opinion

  drew a few tentative conclusions