tentative method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tentative method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tentative method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tentative method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tentative method

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phương pháp ướm thử