suspend an order (to..) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suspend an order (to..) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suspend an order (to..) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suspend an order (to..).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • suspend an order (to..)

    * kinh tế

    ngưng một vụ đặt hàng