surging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • surging

  * kỹ thuật

  sự dao động

  sự rung động

  sự xung động

  cơ khí & công trình:

  sự mất ổn định (dòng không khí)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • surging

  Similar:

  billow: rise and move, as in waves or billows

  The army surged forward

  Synonyms: surge, heave

  soar: rise rapidly

  the dollar soared against the yen

  Synonyms: soar up, soar upwards, surge, zoom

  tide: rise or move forward

  surging waves

  Synonyms: surge

  Antonyms: ebb

  scend: rise or heave upward under the influence of a natural force such as a wave

  the boats surged

  Synonyms: surge

  surge: see one's performance improve

  He levelled the score and then surged ahead

  billowy: characterized by great swelling waves or surges

  billowy storm clouds

  the restless billowing sea

  surging waves

  Synonyms: billowing