surging characteristic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surging characteristic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surging characteristic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surging characteristic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • surging characteristic

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đặc tính xung động

    đặc tính xung đột